Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden

Right Management Nederland B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Amsterdam 33297246 en gelden met ingang van 15 juli 2009.

Artikel 1. DEFINITIES

Right Management: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Right Management Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, welke zich bezighoudt met het bieden van bedrijfsbrede HR oplossingen, advies en praktische oplossingen bij in- door- en uitstroom van personeel.

Diensten: de door Right Management aan Opdrachtgever te leveren programma's, workshops en dergelijke, zoals beschreven in de Engagement Scoping Letter.

Engagement Scoping Letter: het document met een gedetailleerde beschrijving van de door Right Management aan  Opdrachtgever te leveren Diensten en de te betalen vergoedingen.

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken (al dan niet in de vorm van een Engagement Scoping Letter) tussen Right Management en Opdrachtgever, betreffende de door Right Management aan Opdrachtgever te leveren diensten.

Intellectuele eigendom: alle uit hoofde van de wet of het recht te beschermen intellectuele of industriële eigendom die door Right Management (hetzij alleen hetzij gezamenlijk met anderen) gecreëerd of ontwikkeld is bij de levering van de Diensten aan  Opdrachtgever, met inbegrip van alle auteursrechten, uitvindingen, octrooien, (al dan niet registreerbare) ontwerpen en al dan niet geregistreerde handelsmerken.

Deelnemer: een persoon die op voordracht van een Opdrachtgever een Programma doorloopt.

Materiaal: alles wat door Right Management bij de levering van de Diensten gecreëerd, geleverd, geproduceerd of gereproduceerd is of verband houdt met het bedrijf van Opdrachtgever, met inbegrip van alle documenten, verslagen, rapporten, notities, memoranda en computermedia alsmede fotokopieën of andere reproducties van bestaand materiaal.

OVAL: brancheorganisatie van bureaus op het terrein van outplacement, loopbaanbegeleiding, loopbaancoaching , re-integratie en jobcoaching. OVAL is in juli 2012 ontstaan uit een samengaan van de brancheverenigingen Boaborea en Nobol.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke aan Right Management krachtens een Overeenkomst opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Programma: een reeks geplande en gestructureerde door Right Management geleverde Diensten, zoals beschreven in de Engagement Scoping Letter.

Vertrouwelijke informatie: informatie

a.   over de Engagement Scoping Letter;

b.   over de Diensten;

c.    die door Right Management alleen of gezamenlijk met anderen bij de levering van de Diensten gegenereerd wordt; of

d.   over een van de partijen of hun bedrijf of activiteiten die aan de andere partij bekend wordt gemaakt,

e.   ongeacht of die informatie mondeling, visueel of schriftelijk is of is opgeslagen of opgenomen in een ander medium.

Artikel 2. TOEPASSINGSGEBIED

a.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen ván, opdrachten vóór, en Overeenkomsten mét Right Management. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en Overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voorzover zij door Right Management schriftelijk zijn bevestigd.

b.  Indien om welke reden dan ook de Deelnemer ten aanzien van zekere bedingen in de algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen Right Management en Opdrachtgever geldig, tenzij Opdrachtgever zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door Opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 3. BETALINGSVOORWAARDEN

a.  Facturen voor verleende Diensten zijn verschuldigd binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven.

b.   Opdrachtgever betaalt Right Management voor de Diensten conform het in de Overeenkomst bepaalde.

c.   Opdrachtgever vergoedt Right Management de kosten van alle redelijke uitgaven, zoals kosten van vliegreizen, taxi's, verblijf, maaltijden en administratie, die Right Management in verband met de levering van de Diensten heeft gemaakt.

d.  Vergoedingen aan Right Management zijn inclusief de voorbereiding, administratie en presentatie van de Programma('s) en Diensten, zoals beschreven in de Overeenkomst. Vergoedingen voor niet in de Overeenkomst beschreven Diensten worden indien nodig apart overeengekomen.

e.  In geval van outplacementdiensten worden onmiddellijk bij aanvang van het programma, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, facturen uitgegeven voor het volledige bedrag van de geoffreerde programmavergoeding; beëindiging van deze Overeenkomst is niet van invloed op Programma’s die vóór de ingangsdatum van de beëindiging zijn aangevangen.

f.    Alle vergoedingen voor Diensten zijn exclusief BTW.

g.  Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden alle vergoedingen jaarlijks met ingang van 1 januari van elk jaar gewijzigd aan de hand van het door het CBS gepubliceerde jaarlijkse prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

h.  In het geval Opdrachtgever niet overgaat tot betaling van de facturen voor verleende Diensten binnen 14 dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever gehouden om de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 dan wel 6:119a BW over het factuurbedrag te betalen.

i.   Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. Right Management zal aan buitengerechtelijke kosten in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening brengen zonder enige gehoudenheid om die kosten te adstrueren.

Artikel 4. ANNULERING

a.  Tenzij in de Engagement Scoping Letter anders is bepaald is het Opdrachtgever in geval van Diensten niet zijnde outplacementdiensten toegestaan geplande Diensten te annuleren, met inachtneming van het volgende:

- Voor de Diensten van een assessment en development center:

(i) geen kosten indien het bericht van annulering uiterlijk 8 werkdagen vóór de leveringsdatum van de geplande Diensten wordt ontvangen, (ii) 50% van de kosten indien het bericht van annulering 7 tot 5 werkdagen vóór de levering van de Diensten wordt ontvangen en (iii) de totale kosten indien het bericht van annulering 4 werkdagen vóór de levering of later wordt ontvangen.

- Voor overige Diensten, niet zijnde outplacementdiensten of Diensten van een assessment/development center:

(i) geen kosten indien het bericht van annulering uiterlijk 30 kalenderdagen vóór de leveringsdatum van de geplande Diensten wordt ontvangen, (ii) 50% van de kosten indien het bericht van annulering 30 tot 16 kalenderdagen vóór de levering wordt ontvangen, (iii) 75% van de kosten indien het bericht van annulering 15 tot 7 kalenderdagen vóór de levering wordt ontvangen en (iv) de totale kosten indien het bericht van annulering 6 kalenderdagen vóór de levering of later wordt ontvangen.

Artikel 5. ZORGPLICHT

a.  Right Management levert de Diensten met een redelijke mate van deskundigheid, zorg en toewijding.

b.  Right Management verleent de Diensten op een zodanige wijze en zodanig rekening houdend met Opdrachtgever dat diens goede naam en professionele karakter behouden blijven, en voldoet aan alle redelijke instructies van het management van Opdrachtgever ten aanzien van de levering van de Diensten. De Diensten worden geleverd op de locatie van Opdrachtgever, die van Right Management of elders, zoals van tijd tot tijd wordt overeengekomen.

c.  Right Management behoudt zich het recht voor om een door  Opdrachtgever naar Right Management verwezen Deelnemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de Deelnemer hiertoe aanleiding geeft, zal Right Management  Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Opdrachtgever en de Deelnemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de Deelnemer.

d.  Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met  Opdrachtgever en de Deelnemer verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Right Management de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen. Right Management heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan  Opdrachtgever in rekening te brengen.

e.  Opdrachtgever en de Deelnemer zijn verantwoordelijk voor de aan Right Management verstrekte informatie, verband houdende met de opdracht.

Artikel 6. GEZONDHEID EN VEILIGHEID

a.  Beide partijen houden zich aan wetgeving, voorschriften of instructies op het gebied van gezondheid en veiligheid, gelijke kansen op werk en mensenrechten, en hanteren praktijken voor veilig werken met het oog op handhaving van een veilige werkplek.

b.  Right Management neemt geen verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van dergelijke wetgeving over.

c.  Opdrachtgever verstrekt Right Management een managementplan inzake gezondheid en veiligheid dat door Opdrachtgever gehanteerd wordt en relevant is voor de Diensten.

d.  Voor locaties waar meerdere Diensten en werkzaamheden worden geleverd, stelt Opdrachtgever een duidelijke hiërarchie tussen alle partijen vast wat betreft de verantwoordelijkheden inzake het management van gezondheid en veiligheid.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

a.  Right Management is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door haar eigen tekortkomingen, behoudens voorzover het betreft schade welke is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid. Right Management is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door tekortkomingen van haar medewerkers, waaronder de medewerkers welke zij uitleent aan Opdrachtgever, behoudens voor zover het betreft schade welke is ontstaan als gevolg van opzet dan wel bewuste roekeloosheid. In elk geval is Right Management niet aansprakelijk voor gevolgschade.

b.  Right Management is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade welke is ontstaan door tekortkomingen en onrechtmatige daden van de door haar al dan niet in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n), behalve voorzover zij de daaruit voortvloeiende schade op de bedoelde derde(n) kan verhalen.

c.  Right Management zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gangbare aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aanhouden. In elk geval is iedere (buiten-) contractuele aansprakelijkheid van Right Management alsmede van haar (voormalige) werknemers jegens Opdrachtgever, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Right Management wordt uitbetaald.

d.  Eventuele door Right Management met de hiervoor bedoelde derde(n) overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn rechtstreeks van toepassing tussen Right Management en Opdrachtgever.

e.  Opdrachtgever vrijwaart Right Management voor alle schade die Right Management mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Right Management geleverde goederen, Diensten of producten, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen:

- aanspraken van derden, medewerkers van Right Management daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van medewerkers van Right Management die ter beschikking zijn gesteld van Opdrachtgever en werken onder diens aanwijzingen;

- aanspraken van derden, medewerkers van Right Management daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Right Management geleverde goederen, Diensten of producten die door Opdrachtgever worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of Diensten van Opdrachtgever.

f.   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, in ieder geval binnen vier weken na het ontstaan van de schade, de schade schriftelijk bij Right Management heeft gemeld.

Artikel 8. OVERMACHT

a.  Right Management is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Right Management is in dat geval dus ook op geen enkele wijze gehouden de ontstane schade te vergoeden. De bedoelde omstandigheden zijn bijvoorbeeld, doch niet alleen een natuurramp, oorlog, staking, arbeidsgeschil, werkonderbreking, brand of overheidsingrijpen.

Artikel 9. GEHEIMHOUDING

a.    Het is geen van de partijen zonder voorafgaande toestemming van de andere partij toegestaan tijdens of na afloop van deze Overeenkomst Vertrouwelijke informatie bekend te maken of bekend te doen of laten maken (of iemand toe te staan of te helpen of in staat te stellen zich toegang te verschaffen tot Vertrouwelijke informatie of deze in te zien). Deze verplichting geldt niet voor:

-    informatie die anders dan als gevolg van schending van deze Overeenkomst door een van beide partijen algemeen beschikbaar is gekomen voor het publiek;

-    de bekendmaking van informatie om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of een wettelijk bindende uitspraak van een rechtbank, overheids- of semi-overheidsinstantie of een bestuurlijk of gerechtelijk orgaan of de toepasselijke regels van een effectenbeurs;

-    informatie die door een partij bekend wordt gemaakt na bekendmaking aan die partij door een derde die daartoe wettelijk gerechtigd is, indien het gebruik of de bekendmaking in overeenstemming zijn met wettelijk aan die partij door de derde toegekende rechten.

Artikel 10. OVAL GEDRAGSCODE

a.   Right Management, Opdrachtgever en de Deelnemer verplichten zich te houden aan de gedragscode van OVAL voor zover het programma valt binnen het toepassingsgebied van betreffende gedragscode. Bij iedere aangegane overeenkomst wordt verwezen naar deze gedragscode. 

b.   Right Management behoudt zich het recht voor om , indien het dienstverband nog bestaat na overleg met Opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht, de begeleiding te beëindigen indien de Deelnemer het begeleidingsproces belemmert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de Deelnemer de adviezen die hem/haar door Right Management worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal Right Management de Deelnemer schriftelijk waarschuwen.

Artikel 11. BEROEPSCODE NIP

a.  Daar Right Management de beroepscode van het Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP) onderschrijft, betekent dit voor de deelnemers aan een assessment center dat ze het recht hebben de bevindingen in te zien voordat het rapport naar  Opdrachtgever wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een Deelnemer zijn toestemming tot het verzenden van de bevindingen weigert. In een dergelijk geval kan derhalve geen rapportage plaatsvinden, maar zullen de kosten toch in rekening worden gebracht

Artikel 12. INTELLECTUELE EIGENDOM

a.  Opdrachtgever erkent dat de eigendom van alle rechten en aanspraken op en belangen in door Right Management tijdens het leveren van de Diensten gecreëerde, gemaakte of ontwikkelde Intellectuele eigendommen en Materiaal bij Right Management berust.

b.  Een verbetering of ontwikkeling van een deel van de Intellectuele eigendom en de Materialen die na aanvang van de levering van de Diensten door Right Management wordt doorgevoerd, is het exclusieve eigendom van Right Management. Right Management kan op haar naam en voor eigen rekening rechten ten aanzien van de verbetering of ontwikkeling aanvragen.

c.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Intellectuele eigendom die en het Materiaal dat door Right Management is gecreëerd bekend te maken aan derden of derden toestemming te verlenen om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Right Management te gebruiken, reproduceren, kopiëren, op maat te maken, bekend te maken, te wijzigen of aan te passen.

d.  Gedurende en na de verplichting van Right Management tot levering van de Diensten en op verzoek van Right Management dient Opdrachtgever eventuele documenten te tekenen en de maatregelen te treffen die Right Management noodzakelijk of wenselijk acht om:

       i. Right Management te assisteren bij of toe te staan om haar belangen in en rechten op het gebruiken, reproduceren, publiceren, uitvoeren, overleggen, overdragen, bekendmaken of aanpassen van de intellectuele eigendom en het materiaal te verbeteren, af te dwingen, te doen gelden of te verdedigen; of

      ii. Over het algemeen deze bepaling ten uitvoer te brengen, met inbegrip van het verlenen van assistentie met betrekking tot een door of tegen Right Management aangespannen procedure.

Artikel 13. BEEINDIGING OVEREENKOMST

a.  Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden vanwege een tekortkoming van de andere partij, mits de partij die de Overeenkomst aldus ontbindt vóór ontbinding de andere partij schriftelijk bijzonderheden verstrekt over de  tekortkoming en deze in redelijkheid in de gelegenheid stelt om de tekortkoming binnen drie werkdagen te herstellen.

b.  In de navolgende gevallen heeft Right Management het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van Right Management op schadevergoeding en eventuele andere rechten:

       i. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard;

      ii. Indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;

     iii. Indien de (voorlopige) surséance van betaling ten aanzien van Opdrachtgever wordt verleend;

     iv. Indien de onderneming van Opdrachtgever wordt stilgelegd, geliquideerd, geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, of een regeling wordt getroffen teneinde activa van Opdrachtgever over te dragen aan een crediteur, of voorbereidingsmaatregelen voor genoemde handelingen worden genomen;

      v. Indien Opdrachtgever één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt

c.  Alle vorderingen die Right Management in de in het vorige lid genoemde gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14. AARD VAN DE RELATIE

a.  De relatie tussen de partijen is die van onafhankelijk Opdrachtgever en Opdrachtnemer en niets in deze Overeenkomst vestigt een relatie van werkgever/werknemer tussen de partijen of hun respectieve werknemers.

Artikel 15. PERSOONLIJKE INFORMATIE

a.  Right Management verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend namens Opdrachtgever, voor verwerkingsdoeleinden en in overeenstemming met de instructies van Opdrachtgever uit hoofde van deze voorwaarden en de Engagement Scoping Letter. Right Management zal het vertrouwelijke karakter van alle persoonlijke informatie behouden en de persoonlijke informatie niet bekendmaken, overdragen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij een dergelijke bekendmaking, overdracht of beschikbaarstelling verenigbaar is met het doel en de intentie van de Overeenkomst.

b.  Right Management zal persoonlijke informatie uitsluitend beschikbaar stellen aan zijn werknemers die deze moeten kunnen inzien met het oog op het verrichten van de Diensten. Right Management stemt ermee in en verklaart dat het doeltreffende en organisatorische veiligheidsmaatregelen zal treffen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, bekendmaking, overdracht of ander ongepast gebruik.

c.  De verwerking door Right Management voldoet aan alle eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging die op Right Management van toepassing is, met inbegrip van de lokale, provinciale of nationale wetten die op enigerlei wijze aandacht besteden aan persoonlijke informatie, met inbegrip van de Engelse Data Protection Act 1998 en/of de door de Europese Commissie goedgekeurde richtlijn betreffende gegevensoverdracht, zoals die geldt in de EU, Argentinië, Hongkong, Australië en Nieuw-Zeeland.

Artikel 16. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

a.  Het is voor het slagen van deze Overeenkomst van cruciaal belang dat de partijen een verstandige, vriendelijke en open zakelijke relatie onderhouden. Eventuele meningsverschillen dienen onmiddellijk naar voren te worden gebracht met het oog op een vroegtijdige bespreking en indien mogelijk minnelijke oplossing.

b.  Op de betrekkingen tussen Right Management en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing

c.  Alle geschillen welke tussen Right Management en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van de nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.